İnteraktif CD

                                                                                                         31 Mart 2001 - 24359

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/2091 Türkiye - Federal Almanya Arasında Mevcut Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, Nota Teatisi Yolu ile Akdolunan "Almanca Dilinde Eğitim Veren Anadolu Teknik Liselerinde Otomatik Kumanda Bölümüyle İlgili Öğretimin Geliştirilmesi" Konulu Proje Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki Teberrükat Eşyası Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

42

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

42

- Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Deği- şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

45

- Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

45

- Çankaya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

46

Tebliğler

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 30) - Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 30)

47

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 415) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 415)

51

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 416) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 416)

51

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans Ücretleri ile Kablolu Yayın İzni Katsayıları Hakkında Tebliğ

52

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

53

b - Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91