31 Mart 2000 - 24006

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/202 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Ticaret, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Atama Kararları

2000/274 Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Bazı Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

9

- Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Kültür, Turizm ile Orman Bakanlıklarına Ait 12 Adet Atama Kararı

11

Yönetmelikler

- Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Çok Amaçlı Olarak Çalışması ve Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları Kurulması Hakkında Yönetmelik

15

- Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği

17

Tebliğ

- Gümrük Genel Tebliği (Antrepo Rejimi) Seri No: 6 - Gümrük Genel Tebliği (Antrepo Rejimi) Seri No: 6

38

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1998/48 (4054 Sayılı Kanunla İlgili), K: 1998/85 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1998/48 (4054 Sayılı Kanunla İlgili), K: 1998/85 Sayılı Kararı

39

İlanlar

a - Yargı İlanları

45

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92