İnteraktif CD

                                                                                                         31 Aralık 2000 - 24274 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1749 Gümrük Giriş Tarife Cetveli

2

- 2000/1751 Bazı Eşyada Türk Gümrük Tarifesinin Topluluk Ortak Gümrük Tarifesine Uyumu Konusunda Karar

14

- 2000/1798 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar - 2000/1798 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

15

- 2000/1803 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

17

- 2000/1804 Mono Etilen Glikol, Teraftalik Asit ve Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

985

- 2000/1805 Bosna-Hersek Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

987

- 2000/1806 Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

999

- 2000/1807 Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

1004

- 2000/1809 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Arttırılmasına İlişkin Ekli Karar

1037

Yönetmelik

- İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1039

Tebliğler

- Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/1)

1040

- Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/2)

1040

- Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/3)

1041

- Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/4)

1042

- Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/5)

1042

- İthalinde Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/6)

1043

- İthalinde Karayolu Uygunluk Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/7)

1046

- Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/8)

1047

- 5 Yaşından Eski Olmamak Üzere Kullanılmış Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/9)

1048

- Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/10)

1056

- Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/11)

1058

- Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/12)

1059

- İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/13)

1061

- Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ithaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/14)

1062

- Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/15)

1071

- Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/16)

1076

- Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2001/17)

1077

- Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: (İthalat: 2001/18)

1083