İnteraktif CD

                                                                                                         31 Aralık 2000 - 24274

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

2

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/122-123 sayılı Tebliğ

3

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/127-128 sayılı Tebliğ

4

İlanlar

a - Yargı İlanları

5

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24