30 Ocak 2000 - 23949

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- Milli Savunma, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Kültür, Turizm, Orman Bakanlığı ile Çevre Bakanlıklarına Ait 19 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliği

9

- Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Eğitim Yönetmeliği

19

- Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

27

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

27

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul İşleri Yönetmeliğinin 23 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

28

Tebliğler

- Akaryakıt Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 4) - Akaryakıt Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 4)

29

- Tokat Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (No: 11)

33

YARGI BÖLÜMÜ

Sayıştay Kararı

- E: 1999/7, K: 4945/1 Sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı - E: 1999/7, K: 4945/1 Sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı

35

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

71

c- Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92