30 Mayıs 2000 - 24064

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4569 Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

4570 Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/572 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İmzalanan "Hususi Hukuk, Ticaret ve Ceza Hukuku Konularında Hukuki ve Adli İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

3

2000/573 Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

63

Milletlerarası Sözleşme

2000/626 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında İmzalanan "Sosyal Güvenlik Sözleşmesi"nin Onaylanması Hakkında Karar

130

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

182

Yönetmelikler

- Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığı İmtihanları ile İmtihan Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

182

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

183

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin 7 ve 11 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

198

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/61-62 Sayılı Tebliğ

199

- Eskişehir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4)

236

- Hakkari İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçük Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

236

İlanlar

a - Yargı İlanları

237

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

345

c- Çeşitli İlanlar

378

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

476