İnteraktif CD

                                                                                                         30 Mart 2001 - 24358

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/2117 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3'ü Değiştiren 1/2000 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Uluslararası Spor Yarışmalarında Türkiyeyi Temsil Eden Sporculara Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin 11 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Kültür Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

15

- Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

16

Tebliğ

- İthalat 2001/6 Sayılı Tebliğde Yer Alan Sanayi Ürünlerinin Satış Sonrası Hizmetleri İle İlgili SGM 2001/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2001/3)

16

- DÜZELTME (29/3/2001 tarihli ve 24357 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/1545 sayılı Atama Kararı ile İlgili)

16

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91