30 Haziran 2000 - 24095

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/731 2000 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar 2000/731 2000 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Kültür Bakanlıklarına Ait 6 Adet Karar

5

Yönetmelikler

- Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzman ve Gümrük Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzman ve Gümrük Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

11

- Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

13

- Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

36

- Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

40

- Danıştay Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

41

- Işık Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

41

Tebliğler

- Milli Emlak Genel Tebliğ (Sıra No: 247)

42

- 2000/3 Sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2000/13)

42

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/37 (2495 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2000/14 sayılı Kararı

43

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 8. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait İki Adet Karar

46

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92