30 Eylül 2000 - 24186

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/1274 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar 2000/1274 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

2

Atama Kararı

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliğinin 29 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

3

- Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

3

- Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerine ve Ürünlerine Verilen Gıda Sicili, Tescil ve Üretim İznine Ait İşlemler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerine ve Ürünlerine Verilen Gıda Sicili, Tescil ve Üretim İznine Ait İşlemler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/35) - Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/35)

6

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-43) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-43)

6

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2000/8) - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2000/8)

7

İlanlar

a - Yargı İlanları

11

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

38

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91