30 Ekim 2000 - 24215

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4592 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Atama Kararları

- Devlet Bakanlığına Ait 3 Adet Atama Kararı

4

Yönetmelikler

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Üç Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

5

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

13

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı ile Yurtdışı Teşkilatı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik

19

- Motorlu Araçların Çekme Tertibatları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (77/389/AT)

29

- Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

36

- Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

37

- Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı ve 34 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

37

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

38

- Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinin (c) Bendinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

41

Tebliğ

- Spor Müsabakaları Nedeniyle Vukubulan Şiddet Olayları ve Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin Sağlanmasına Dair Karar

41

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

b - Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92