İnteraktif CD

                                                                                                         30 Aralık 2000 - 24273

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1730 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol B'nin Değiştirilmesine İlişkin 99/2 sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

2

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair Üç Adet Karar

21

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/113-114 sayılı Tebliğ

22

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/114-115 sayılı Tebliğ

24

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/118-119 sayılı Tebliğ

25

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/119-120 sayılı Tebliğ

26

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/120-121 sayılı Tebliğ

27

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/121-122 sayılı Tebliğ

28

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

56

c- Çeşitli İlanlar

57

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

60