İnteraktif CD

                                                                                                         30 Nisan 2001 - 24388 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/2312 T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'nin Görev Zararı Alacaklarının Tasfiye Edilmesi Hakkında Karar

2

- 2001/2342 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci Maddesi Uyarınca Alınacak Prim ve Verilecek Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulan Günlük Kazancın Alt ve Üst Sınırının Belirlenmesine İlişkin Karar

8

- 2001/2343 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler ile Bağlanacak Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıklarının Hesabına Esas Olan Gelir Tablosunun ve Uygulama Tarihinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

9

İlanlar

a - Yargı İlanları

11