29 Temmuz 2000 - 24124

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/924 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Karadeniz'deki Deniz Alanlarında İşbirliği Anlaşması

2

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/882 Trabzon İli, Arsin İlçesine Bağlı Çatak Belediyesi'nin Adının "Atayurt" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

15

2000/908 Kaya ve Kaynak Tuzlalarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

16

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi) Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

22

Tebliğ

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 68) - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 68)

36

DÜZELTME (Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun 11 Sayılı Atama Kararı ile İlgili)

36

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92