İnteraktif CD

                                                                                                         29 Mayıs 2001 - 24416

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4672 Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

- 2001/2376 Rekabet Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalara İlişkin Karar

13

Yönetmelikler

- Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

14

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

Tebliğler

- Çanakkale İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

22

- Çorum İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıylaa Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2001/1)

23

- Sakarya Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kararı

23

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

b - Çeşitli İlanlar

57

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92