İnteraktif CD

                                                                                                         29 Mart 2001 - 24357

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

- 714 Olağanüstü Halin 4 İlde Uzatılmasına Dair Karar

2

- 715 Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar

2

- 716 Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2175 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar - 2001/2175 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar

3

Atama Kararları

- Devlet, Maliye, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür, Turizm ve Çevre Bakanlıkları ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

4

Yönetmelikler

- 2001/2090 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

11

- Uydu Yayını Lisans ve İzin Yönetmeliği

13

Tebliğler

- Transit Karayolları Üzerinde TIR Denetleme ve Konaklama Noktası Kurulacak Bölge Hakkında Ek Tebliğ

30

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/5)

32

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2001/7)

33

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2001/8)

34

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 2 Adet Karar

35

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91