29 Eylül 2000 - 24185 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

- KHK/623 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

2

Yönetmelik

- İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

2

İlanlar

- Yargı İlanları

3