İnteraktif CD

                                                                                                         28 Kasım 2000 - 24244

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'e, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1461 Merkezi Tekirdağ İlinde Olmak Üzere "Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği (TRAKYAKENT)" Adıyla Bir Mahalli İdare Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2

- 2000/1527 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2000/1527 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

3

Atama Kararları

- Devlet, Adalet, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Kültür, Turizm ile Orman Bakanlıklarına Ait 48 Adet Atama Kararı

4

Yönetmelik

- 2000/1501 Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21

Tebliğ

- Umumi Disponibilite Hakkında 96/1 Sıra No.lu Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2000/4)

22

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

44

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91