28 Ekim 2000 - 24214

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

706 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1313 Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi'nin Sermayesinin Artırılması Hakkında Karar

5

- 2000/1317 4046 Sayılı Kanun ile İhdas Edilen Bazı Kadroların Sınıf, Unvan ve Derecelerinin Değiştirilerek Bazı Kurumlara Tahsis Edilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerin İlgili Bölümlerine Eklenmesi Hakkında Karar

6

- 2000/1336 Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

18

- 2000/1397 3096 Sayılı Kanuna Tabi Karadeniz-Ereğlisi Kombine Çevrim Doğalgaz Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

20

- 2000/1398 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Yurt Dışında Şirketler Kurması ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesi Hakkında Karar

21

Yönetmelikler

- Yeni Yerleşmeler Kredi Fonunun Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

23

- Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği

23

- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İhale İşlemleri Yönetmeliği

25

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/45 (4588 Sayılı Kanun ile ilgili), K: 2000/27 Sayılı Kararı

45

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

65

b - Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

87