27 Temmuz 2000 - 24122

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/915 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Abuja'da İmzalanan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/977 Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar 2000/977 Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar

11

2000/978 Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar 2000/978 Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar

12

Yönetmelikler

- Yüzme Müsabaka Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

13

- Sutopu Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği

14

- Mustafa Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

- Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci ve 21 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-36) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-36)

32

- İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6) - İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

33

- Isparta İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (2000/1) - Isparta İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (2000/1)

33

- Kütahya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/6) - Kütahya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/6)

34

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/49 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/50 Sayılı Kararı

35

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

47

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 5 Adet Karar

48

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92