İnteraktif CD

                                                                                                         27 Şubat 2001 - 24331

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/2033 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2032 Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Hizmet Sözleşmesi Esasları Hakkında Karar

7

Yönetmelikler

- 2001/2012 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

13

- Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19

- Turizm Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/4)

20

- Basında Fikren ve Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkındaki 18 Kasım 1977 Tarihli ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararı'nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 154)

21

- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun'un 49 uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlak Esasları Hakkındaki 129 Sayılı Genel Kurul Kararı'nın Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 155)

22

- Diyarbakır İli Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

23

- Osmaniye İli Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

24

İlanlar

a - Yargı İlanları

25

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

32

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91