27 Nisan 2000 - 24032

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanı Sümer ORAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Mehmet Emin ERKEK'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar

2

Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararları

- Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Dr. Akın İZMİRLİOĞLU'nun Seçilmesine Dair Karar

3

- Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Durmuş ÖZTEK'in Seçilmesine Dair Karar

3

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Çevre Bakanlıklarına Ait 13 Adet Atama Kararı

4

Yönetmelikler

- Uludağ Üniversitesi Yaz Dönemi Öğretimi Yönetmeliği

8

- Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/6)

12

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/7)

13

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2000/3)

14

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2000/4)

24

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2000/6)

27

- Yürürlükte Kalma Süreleri Sona Eren Dampinge Karşı Vergilere İlişkin Tebliğ (No: 2000/5)

30

DÜZELTME (İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

30

İlanlar

a - Yargı İlanları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92