27 Mayıs 2000 - 24061

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'na; Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Görevde Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

2

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliğinin Değişik 23 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/9)

21

- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) Seri No: 1

22

- Mono Etilen Glikol, Tereftalik Asit ve Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

28

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-8 Sayılı Kararı

30

İlanlar

a - Yargı İlanları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

44

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92