İnteraktif CD

                                                                                                         27 Kasım 2000 - 24243

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Gemi Adamlarının Eğitim Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 576)

2

- Doğal Çiçek Soğanlarının 2001 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2000/46)

3

- Denizli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 7)

5

İlanlar

a - Yargı İlanları

13

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

32

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92