27 Haziran 2000 - 24092

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4580 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

2

4581 4581 "Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Deniz Ticaret Odaları", "Ticaret Borsaları" ve "Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

3

4582 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'ye, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/869 Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar 2000/869 Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar

6

Atama Kararı

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

7

Yönetmelikler

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez İhale Yönetmeliğinin 60 ıncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

8

- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

9

- Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik - Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

16

- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

26

Tebliğler

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2000/7) - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2000/7)

27

- Artvin İl Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçük Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - Artvin İl Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçük Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

42

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

44

c- Çeşitli İlanlar

75

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92