27 Ekim 2000 - 24213

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1324 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne Ait Bazı Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2

- 2000/1399 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı, İkinci Başkan ve Üyelerinin Aylık Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin 2000/1007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Eki Karar'a Ek Maddeler Eklenmesine Dair Karar

3

Atama Kararı

- Ulaştırma Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

4

Yönetmelikler

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliği

4

- Galatasaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

15

Tebliğler

- Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Belirli Ürünlere Ait 2001 Yılı Kotalarının Dağıtımına İlişkin Tebliğ (No: 2000/2) - Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Belirli Ürünlere Ait 2001 Yılı Kotalarının Dağıtımına İlişkin Tebliğ (No: 2000/2)

19

- Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Gözetime Tabi Ürünlere İlişkin Tebliğ (No: 2000/3) - Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Gözetime Tabi Ürünlere İlişkin Tebliğ (No: 2000/3)

23

- 95/11 Sıra No'lu Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/10) - 95/11 Sıra No'lu Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/10)

26

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/55 (213 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4369 sayılı Kanun ile ilgili), K: 2000/26 sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2000/55 (213 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4369 sayılı Kanun ile ilgili), K: 2000/26 sayılı Kararı

27

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91