İnteraktif CD

                                                                                                         27 Nisan 2001 - 24385

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 717 (10/10) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

- 2001/2199 Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

3

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/2229 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Taşra Teşkilatında, Ankara 1 inci Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı Düzce İl Müdürlüğü'nde (5) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

5

- 2001/2274 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Yapan Burslu Öğrencilere Verilecek Burs Miktarı Hakkında Karar

6

- 2001/2298 Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

7

Yönetmelikler

- 2001/2282 İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

8

- İşçi Sayılmayan Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelik

9

- TRT Personel Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

11

- Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

11

- Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

12

- Gazi Üniversitesi Aile Planlaması, İnfertilite ve Üreme Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

14

- İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

Tebliğler

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

15

- Bolu İli Sınırları Dahilinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2001/1)

16

- Karabük İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

16

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararı

- Danıştay Başkanlık Kurulunun 7 No.lu Kararı - Danıştay Başkanlık Kurulunun 7 No.lu Kararı

17

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91