İnteraktif CD

                                                                                                         26 Şubat 2001 - 24330

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2001/1986 Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Bir Eşgüdüm Komitesinin Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2001/1999 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Tarafından Yürütülmekte Olan "Enerji Tasarrufu Merkezi Projesi"ne İlişkin Adı Geçen Kuruluşların Yükümlülüklerini Belirlemek Üzere Türkiye ile Japonya Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

11

- 2001/2000 Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3'ün Değiştirilmesine Dair 3/2000 sayılı Ortak Komite Kararı'nın ve Protokol 2'nin B Ekinde Yer Alan Canlı Sığırlar İçin Geçici Telafi Sağlanmasına Dair 4/2000 Sayılı Ortak Komite Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

18

- 2001/2014 Türk - İsveç Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

38

- 2001/2020 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

54

- 2001/2024 Türkiye ile Hollanda Arasında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kapsamındaki Sulama Projelerinde İşbirliği Yapılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

63

- 2001/2025 Türkiye Cumhuriyeti - Irak Cumhuriyeti Ulaştırma ve Haberleşme İşbirliği Görüşmesi Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

68

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

76

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/1995 3086 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilen 33 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

77

Yönetmelikler

- Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

132

- Dokuz Eylül Üniversitesi Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolu Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUMER) Yönetmeliği

132

- Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma-Uygulama Merkezi (İRAMER) Yönetmeliği

135

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/6-7 Sayılı Tebliğ

138

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/7-8 Sayılı Tebliğ

159

- 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

190

- 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

218

- 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

220

- 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

222

- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

229

- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

258

- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

259

- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

260

- 2001 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

273

- 2001 Yılı Ocak Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Ocak Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

311

- Gaziantep İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

316

İlanlar

a - Yargı İlanları

317

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

431

c- Çeşitli İlanlar

474

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

476