26 Şubat 2000 - 23976

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

665 Denizcilik Müsteşarlığına Ait Bazı İşlerin İhalelerinde ve Personel Alımıyla İlgili Konularda Görevini Kötüye Kullanma, İhaleye Fesat Karıştırma ve Evrakta Sahtecilik Suçlarını İşlediği ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Burhan KARA Hakkında Kurulan (9/29) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

2

666 Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık Ayında Gerçekleştirilen Personel Sınavında Usulsüzlük Yapılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati ÇELİK Hakkında Kurulan (9/31) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

2

669 S.S.K. Genel Müdürlüğünce 1996 Yılında Özürlülerin Memurluğa Alınması İçin Açılan Sınavda Mevzuata Aykırı ve Usulsüz İşlemler Yapılmasına Göz Yumarak Görevini İhmal Ettiği ve Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ıncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa KUL Hakkında Kurulan (9/34) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

3

671 Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Mehmet AĞAR Hakkında Kurulan (9/38) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

4

674 Telsim ve Türkcell Firmalarıyla İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet MENZİR Hakkında Kurulan (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

5

675 Türk Ticaret Bankasının Satışı İhalesiyle İlgili Olarak Ortaya Atılan Yolsuzluk İddiaları Konusunda Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Güneş TANER ve Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ Hakkında Kurulan (9/43) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

6

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/84 Türk - Alman İşbirliği Konseyi'nin 6 ncı Toplantısı Sonucunda İmzalanan "Ortak Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

7

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'ya, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

50

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

51

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/97 İstifa Nedeniyle Boşalan Yüksek Hakem Kurulu Asıl ve Yedek Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar

52

2000/144 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

53

Atama Kararları

- Devlet Bakanlıklarına Ait 3 Adet Atama Kararı

59

Yönetmelikler

2000/96 Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

60

2000/188 Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

66

- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği

68

- Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

77

- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

89

- Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

107

- Çevre Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

117

- Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 108 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

138

- Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

138

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/25-26 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/25-26 Sayılı Tebliğ

139

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/28-29 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/28-29 Sayılı Tebliğ

140

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/29-30 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/29-30 Sayılı Tebliğ

141

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/30-31 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/30-31 Sayılı Tebliğ

143

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/33-34 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/33-34 Sayılı Tebliğ

153

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/34-35 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/34-35 Sayılı Tebliğ

177

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/35-36 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/35-36 Sayılı Tebliğ

195

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/38-39 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/38-39 Sayılı Tebliğ

204

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/39-40 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/39-40 Sayılı Tebliğ

227

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/40-41 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/40-41 Sayılı Tebliğ

234

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/41-42 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/41-42 Sayılı Tebliğ

245

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/42-43 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/42-43 Sayılı Tebliğ

250

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/43-44 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/43-44 Sayılı Tebliğ

258

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/44-45 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/44-45 Sayılı Tebliğ

271

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/45-46 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/45-46 Sayılı Tebliğ

283

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/46-47 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/46-47 Sayılı Tebliğ

294

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/47-48 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/47-48 Sayılı Tebliğ

299

- 2000 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

310

- 2000 Yılı Ocak Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Ocak Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

334

- Kars Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1) - Kars Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

338

İlanlar

a - Yargı İlanları

339

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

484

c- Çeşitli İlanlar

541

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

572