İnteraktif CD

                                                                                                         26 Ocak 2001 - 24299

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet Bakanlığı, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür Bakanlıklarına Ait 17 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelik

- 2000/1820 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

7

Tebliğler

- Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Örnek Anasözleşmelere İntibak İşlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2001/1)

25

- Gümrük Genel Tebliği (Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) Seri No: 2

26

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2001/1)

46

- Mono Etilen Glikol, Tereftalik Asit ve Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

50

- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2001/1) - Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2001/1)

52

- Patates İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2001/2) - Patates İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2001/2)

59

DÜZELTME (80 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile İlgili)

60

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91