İnteraktif CD

                                                                                                         26 Kasım 2000 - 24242

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 60 ıncı Maddesine Dört Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

3

- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

4

- Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

4

Tebliğ

- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları ile Özelleştirme Kapsam ve Programında Bulunan Kuruluşlarda Çalışan Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personel ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetçi ve Tasfiye Kurulu Üyelerine 2000 Yılının İkinci Yarısında Ödenecek Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2000/4)

5

İlanlar

a - Yargı İlanları

7

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

65

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92