26 Ekim 2000 - 24212

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Cengaver AKÇAY'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2000/62)

3

Atama Kararları

- Devlet, Adalet, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Turizm ile Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

Kadro Artırılması Kararı

- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Kadrosunun İki'den Üç'e Çıkarılması Hakkında Karar

8

Yönetmelikler

- Ulaştırma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

9

- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

- Sakarya Üniversitesi Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

20

Tebliğler

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/9) - Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/9)

24

- İhracat 96/39 Sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2000/17) - İhracat 96/39 Sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2000/17)

24

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/7 (2004 sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/31 sayılı Kararı

25

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91