İnteraktif CD

                                                                                                         26 Nisan 2001 - 24384

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4640 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

- 4647 Türk Sivil Havacılık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

3

- 4648 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4

- 4649 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/2227 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci Maddesinde Sayılan Bazı Tesislerin Kayıtlarını Bilgisayarda Tutmaları ve Bilgisayar Terminallerini Genel Kolluk Kuvvetlerinin Bilgisayar Terminallerine Bağlamalarına İlişkin Karar

9

- 2001/2228 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

10

- 2001/2234 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2001/2234 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

12

- 2001/2239 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ne Ait (4) sayılı Cetvelde Yer Alan Boş Kadroların Derecelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

13

- 2001/2308 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar - 2001/2308 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

14

Yönetmelik

- 2001/2178 Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-15) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-15)

19

- Rekabet Kurulunun 00-26/292-162 Sayılı Kararı

20

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

73

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91