tammetin.jpg (2780 bytes)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Patates İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği

Seri No:2001/2

Resmi Gazete Tarihi:26.01.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24299

Bu Tebliğ, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 15/1/2001 tarihli ve 2001/2 sayılı Karar'ına istinaden hazırlanmıştır.

Madde 1- Aşağıda belirtilen ürünün ihracatında, ihracatı müteakip, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan, hizasında gösterilen ABD Doları karşılığı Türk Lirası ihracat iadesi olarak ödenir.

MADDE ADI G.T.İ.P İHRACAT    UYGULAMA    AZAMİ 
          İADE MİKTARI DÖNEMİ     ÖDEME ORANI 
------------------------------------------------------------ 
PATATES  0701.90   20 $/Ton 1 EKİM 2000 -     %15 
                 30 NİSAN 2001 

Madde 2- Bu ödemelerden yararlanılabilmesi için; fiili ihraç tarihinden (gümrük beyannamesindeki yüklemenin bitim tarihi) itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte bağlı bulunulan ya da firmanın merkezinin veya şubesinin bulunduğu yerdeki ihracatçı birliklerine müracaat edilmesi şarttır. İhracatçı birliklerince yapılacak inceleme neticesinde, beyanname bazında ihracatçı için ABD Doları olarak belirlenecek hakediş tutarı T.Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilir.

Madde 3- Ödemelerde, ABD Dolarının Türk Lirasına çevrilmesinde ödeme tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır. ABD Doları dışındaki paralar, gümrük beyannamesinin tescili tarihindeki çapraz kurlara göre ABD Dolarına çevrilir.

Madde 4- İhracat iadesi, ürünün FOB ihraç bedeli üzerinden, ürünün karşısında gösterilen azami ödeme oranını aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanır.

Madde 5- 1 inci maddede yer alan ürünün;

a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı menşeli malların ihracatında,

b) Transit ticaretinde,

c) Sınır ve kıyı ticaretinde,

d) Bedelsiz ihracatında,

e) Bağlı muamele ve takasında,

f) İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimlerinde,

g) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatında,

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ihracat iadesi ödemesi yapılmaz.

1 inci maddede belirtilen ürünün Türkiye'deki serbest bölgelere yapılan ihracatında, sözkonusu malın, Tebliğ'in uygulama dönemi içinde, serbest bölgeden yurt dışına gönderildiğinin tevsik edilmesi durumunda, ihraç edilen ürünün Türkiye'ye geri getirilmesi halinde iade edilmek kaydıyla, ihracat iadesi yapılır.

Madde 6- Bu Tebliğ kapsamında yapılan konsinye ihracatta, kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının %50'sinin altında olması halinde ödeme yapılmaz.

Madde 7- Bu Tebliğ'in uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde, bu çerçevede idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde 8- Bu Tebliğ, 1/10/2000 (dahil) - 30/4/2001 (dahil) tarihleri arasında uygulanır.

Madde 9- Bu Tebliğ 1/10/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
tammetin.jpg (2780 bytes)