tammetin.jpg (2780 bytes)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği

Seri No:2001/1

Resmi Gazete Tarihi:26.01.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24299

Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu'nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 15/1/2001 tarihli ve 2001/1 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğ, ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 2- Bu Tebliğ'de geçen;

a) İhracat İade Miktarı: Fiziki birim başına yapılacak ödeme miktarıdır.

b) Miktar Barajı: Ürün bazında ihracat iadesi yardımlarına esas olacak kısmı belirten orandır.

c) Azami Ödeme Oranı: Mamulün ihracat bedeli dikkate alınarak yapılacak azami ödemeyi belirleyen orandır.

d) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi: İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak, ihracatçı ile üretici arasında, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili ihracatçı birliğine teslim edilen sözleşmedir.

İhracat iadesi yardımlarının verilmesinde uygulanacak yöntem

Madde 3- İhracat iadesi ödemelerinde, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasında öngörülen limitler içinde kalınır.

İhracat iadesi yardımlarından yararlanacak ürünler

Madde 4- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere, aşağıda belirtilen tarım ürünlerinin ihracatında ihracatı müteakip finansmanı, hizalarında gösterilen ABD Doları karşılığı Türk Lirası üzerinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak hesaptan, bu Tebliğ'de belirtilen giderler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla mahsup yoluyla karşılanır. İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmesi ve dış ticaret firmalarının hakedişlerini imalatçı firmalarına devretmesi durumunda teşvikten faydalanabilir. İhracatçı firmalar hakedişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı firmalara devredebilir.

SIRA                 ARMONİZE         İHRACAT     MİKTAR AZAMİ 
NO  MADDE ADI           GTİP           İADE       BARAJI ÖDEME 
                                MİKTARI         ORANI 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1 Buket yapmaya         0603.10          234 $/Ton    %69   %20 
   elverişli veya süs 
   amacına uygun cinsten 
   çiçekler ve tomurcuklar 
  2 Sebzeler            0710            94 $/Ton    %43   %20 
   (pişirilmemiş,         (0710.10 hariç) 
   buharda veya suda 
   kaynatılarak pişirilmiş) 
   (dondurulmuş) 
  3 Kurutulmuş sebzeler      0712           370 $/Ton    %33   %10 
   (bütün halde, 
   kesilmiş, dilimlenmiş, 
   kırılmış 
   veya toz halinde, fakat 
   başka şekilde 
   hazırlanmamış) 
  4 Meyveler ve sert        0811            88 $/Ton    %47   %20 
   çekirdekli meyveler 
   (pişirilmemiş, buharda veya 
   suda kaynatılarak 
   pişirilmiş, dondurulmuş) 
  5 Dondurulmuş Meyve       2001, 2002, 2003,     65 $/Ton    %71   %20 
   ve sebze ile          2004, 2005, 2006, 
   meyve ve sebze işleme     2008 (2008.11, 
   sanayiine dayalı gıda     2008.19.11, 2008.19.13, 
   maddeleri           2008.19.19.00.14.39, 49, 
                   2008.19.51, 59, 93, 99, 
                   2008.19.95.00.14, 39, 49 
                   hariç) 
  6 Reçel, jöle, marmelat,     2007 (2007.99.20,     53 $/Ton    %66   %20 
   meyve veya sert        2007.99.51, 
   kabuklu meyve püreleri     2007.99.98.00.19 hariç) 
   veya pastları 
  7 Meyve suları          2009 (2009.90 hariç)   157 $/Ton    %29   %20 

  8 Zeytinyağı           1509.1516.20.91.00.14   200 $/Ton    %100  %10 
                   1516.20.98.00.11 
  9 Hazırlanmış veya        1604           210 $/Ton    %100  %10 
   konserve edilmiş balıklar 
 10 Kümes hayvanları etleri    0207 (0207.13.91, 99,   195 $/Ton    %29   %20 
                   0207.14.91, 0207.26.91, 
                   99, 0207.27.91, 99, 
                   0207.34, 0207.35.91, 99, 
                   0207.36.81.85,89 hariç) 
 11 Bal              0409            67 $/Ton    %75   %10 
 12 Yumurta            0407.00           6 $/1000 Adet %47   %10 
 13 Çikolata ve kakao içeren    1806           110 $/Ton    %60   %10 
   gıda müstahzarları 
 14 Bisküviler, gofretler, kekler 1905.30, 1905.90.40,   110 $/Ton    %30   %10 
                   1905.90.45, 
                   1905.90.60.00.14 
 15 Makarnalar           1902            72 $/Ton    %40   %10 

İhracat bağlantılı sözleşmeli tarımsal üretimin desteklenmesi

Madde 5- 4 üncü maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sıra numaralarında yer alan ürünlerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, 4 üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları %40 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak tutarın %80'i üreticiye nakit ödenir, %20'si ise, 4 üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında yukarıda belirtilen artırımlı iadelerden faydalanabilmek için, sözleşme ile birlikte ilgili İhracatçı Birliğine, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce ön müracaatta bulunulması zorunludur. Bu kapsamda iadeden faydalanılabilmesi için sözleşmeye konu ürünlerin, sözleşmeli üreticiler tarafından istihsal edilmesi esastır. İhracatçı, aynı zamanda tarımsal üretim faaliyetinde bulunması halinde, artırımlı iade miktarının sadece %20'lik kısmından faydalandırılır. Artırımlı iadenin hesaplanmasında, ihraç ürününün bünyesinde yer alan sözleşmeli ürünlerin miktarları baz alınır.

İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesinin şekil ve şartları Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tespit edilir.

Diğer hususlar

Madde 6- Bu Tebliğ kapsamında aşağıdaki giderler, kullanım oranları kadar mahsup edilecektir.

  Giderler                            Kullanım Oranı (%) 
  --------                            ------------------ 
  a) Vergiler, gecikme zammı ve gecikme faizi ile vergi cezaları         100 
    - Kurumlar Vergisi (geçici vergi dahil) 
    - Kurumlar Vergisi tevkifatı, 
    - Gelir Vergisi (geçici vergi dahil), 
    - Gelir Vergisi Tevkifatı, 
    - Katma Değer Vergisi 
  b) SSK primleri, gecikme zammı ve faizi.                    100 
  c) Haberleşme Giderleri                            100 
  (telefon, telefaks vb. gecikme zammı ve faizi hariç) 
  d) Enerji Giderleri                              100 
    - Elektrik 
    - Doğalgaz 

Madde 7- Bu Tebliğ kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden (gümrük beyannamesindeki yüklemenin bitim tarihi) itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki ihracatçı birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Madde 8-a) Adına hesap açılacak imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılardan, ihracatçı birliklerine başvuruları sırasında, Maliye Bakanlığı'na hitaben bir örneği ekte yer alan taahhütname alınacaktır.

b) İhracatçı birlikleri tarafından ABD Doları olarak belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilen her hakediş tutarı, hakediş belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru itibarıyla Türk Lirası'na çevrilerek sabitleştirilir.

c) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında artırımlı olarak iadeden faydalandırıldığı ilgili ihracatçı birliği tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilen hakediş tutarı içinde üretici payına tekabül eden miktar, üretici tarafından beyan edilmiş olan bir Devlet bankasındaki hesabına aktarılır.

Madde 9-a) Mahsup işlemleri, imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen hakediş belgeleri üzerinde alacaklı kuruluşlar tarafından yapılır. Bu işlemler tahsil hükmündedir. (Ancak vergilerin ödenmesinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında düzenlenecek protokol uyarınca işlem yapılır.)

b) Şubeler, mahsubu istenen meblağı imalatçı/ihracatçı veya ihracatçıların hesabından düşerek ilgili kurumun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına aktaracaktır. İlgili kurumlara alacak kaydedilen meblağların kurumlara transferinde, kurumun Hazine'ye borçlu olup olmadığına bakılacak, borçlu ise öncelikle kurumun borcundan mahsup yapılacaktır.

c) Bu Tebliğ kapsamında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçıların giderleri ile ilgili mahsuplar sonucu DFİF'den Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla ilgili kurumlara yapılacak ödemelerin uygulama usul ve esasları protokollerle belirlenecektir.

Madde 10-a) İmalatçı/ihracatçı veya ihracatçıların açılacak hesaplardan kullanabilecekleri harcama kalemlerine ilişkin azami kullanım oranları 6 ncı maddede belirtilen şekilde olacaktır.

b) Tebliğ kapsamı mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara hiçbir şekilde doğrudan nakden iade yapılmayacaktır.

Madde 11- Bu Tebliğ'de yer alan tarım ürünleri ihracatında ihracatı müteakip imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına alacak kaydedilecek meblağ, mamulün FOB ihraç bedeli üzerinden, ilgili mamulün karşısında gösterilen azami ödeme oranını aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanır. İmalatçı ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas teşkil edecek ihracat iadesinin belirlenmesinde, beher sevkiyat için miktar barajı dikkate alınır.

Madde 12- Mahsup hesabına 4 üncü maddede yer alan mamullerin:

a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan (yeni veya kullanılmış) yabancı malların ihracatı,

b) Transit ticareti,

c) Sınır ve kıyı ticareti,

d) Bedelsiz ihracatı,

e) Bağlı muamele ve takası,

f) 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 128 ila 134 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucunda ihracı,

g) 20/5/2000 tarihli ve 24054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5/5/2000 tarihli ve 2000/674 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı hükümleri çerçevesinde ihracı,

h) İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimleri,

ı) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı, dahil edilmeyecektir.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin bünyelerine giren hammaddelerin 31/12/1999 tarihli ve 23923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 23/12/1999 tarihli ve 99/13819 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı hükümleri çerçevesinde ithal edilmesi halinde, sözkonusu ürünlere ilişkin ihracat iadesi hesaplamalarında net döviz girdisi esas alınacaktır.

4 üncü maddede belirtilen ürünlerin Türkiye'deki serbest bölgelere yapılan ihracatında, sözkonusu malın, Tebliğ'in uygulama dönemi içinde, serbest bölgeden yurt dışına gönderildiğinin tevsik edilmesi durumunda, ihraç edilen ürünün Türkiye'ye geri getirilmesi halinde iade edilmek kaydıyla, ihracat iadesi yapılır.

Madde 13- Bu Tebliğ kapsamında yapılan konsinye ihracat kapsamında kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının %50'sinin altında olması halinde mahsup işlemlerinden yararlandırılmaz.

Madde 14- Bu Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 5 inci sıra numarasında yer alan ürünlerden 2001, 2003, 2005, 2006, 2008 G.T.İ.P. altında yer alan maddeler, 10 kg'ın (net ağırlık) üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde, geçici konserve olarak mütalaa edilir ve mahsup hesabına dahil edilmez. 2008 pozisyonundaki fındık mamulleri için ambalaj sınırı uygulanmaz.

Madde 15- Bu Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 8 inci sıra numarasında yer alan zeytinyağı azami net ağırlığı 5 kg'a kadar (5 kg dahil) ambalajlarda ihraç edilmesi halinde mahsup hesabına dahil edilecektir.

Madde 16- Bu Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 10 uncu sıra numarasında yer alan 0207.14.99 GTİP'li ürünler için miktar barajı %21 olarak uygulanır.

Madde 17- Bu Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 3 üncü sıra numarasında yer alan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 31/12/1999 tarihli ve 23923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 23 sıra numaralı Gümrük Genel Tebliği'nin 9 uncu faslındaki gıda maddesi olarak kullanılan kurutulmuş biberler için de uygulanır.

Madde 18- Bu Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 5 inci sıra numarasında yer alan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 31/12/1999 tarihli ve 23923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 23 sıra numaralı Gümrük Genel Tebliği'nin 19 uncu faslında yer alan hububat içeren sebze konserveleri için de uygulanır.

Madde 19- Bu Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 7 nci sıra numarasında yer alan 2009.60 GTİP'li ürünler için miktar barajı %50 olarak uygulanır. 2009.60.51 GTİP'de yer alan konsantre edilmiş üzüm suyu için ihracat iadesi miktarı 250 $/ton, miktar barajı %100, azami ödeme oranı %50 olarak uygulanır.

Madde 20- Bu Tebliğ'in uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde, bu çerçevede idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde 21- 4 üncü madde gereğince imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas olan fiili ihracat 1/1/2001 ile 31/12/2001 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fiili ihracattır. Ancak bu tarihler arasında gerçekleştirilecek fiili ihracat neticesinde imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak hesaptan 6 ncı madde kapsamında giderlerin mahsubuna 31/12/2001 tarihinden sonra da devam olunur.

Madde 22- Bu Tebliğ 1/1/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

       TAAHHÜTNAME 

MALİYE BAKANLIĞI'NA

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yapılmasına ilişkin .......... tarihli ve .......... sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde, ihracatçı birliği tarafından tespit edilen hakedişle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde adıma açılan hesabımın haksız kullanımına yol açacak bir durumun tespiti halinde, bu tutarın mahsup tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte aynı Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

  Firma Ünvanı: 
  Adres    : 
  Tel     : 
  Yetkili Kişi: 
  Yetkili İmza: 

tammetin.jpg (2780 bytes)