25 Şubat 2000 - 23975

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararnameler

KHK/591 KHK/591 "Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Deniz Ticaret Odaları", "Ticaret Borsaları" ve "Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2

KHK/592 25/8/1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK/592 25/8/1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

3

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet Ali İRTEMÇELİK'e, Maliye Bakanı Sümer ORAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Bakanlar Kurulu Kararı

99/13915 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nun 4 üncü Maddesinin (a) Bendinde Yer Alan Cihazların Satışı Sırasında, Fabrika Çıkış Fiyatı veya İthal Maliyeti Üzerinden Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Alınan Ücretlerin Yeniden Tespitine İlişkin Karar 99/13915 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nun 4 üncü Maddesinin (a) Bendinde Yer Alan Cihazların Satışı Sırasında, Fabrika Çıkış Fiyatı veya İthal Maliyeti Üzerinden Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Alınan Ücretlerin Yeniden Tespitine İlişkin Karar

5

Yönetmelikler

- Nükleer Güç Tesislerinde Yer Seçimi ile İlgili Genel Güvenlik Kuralları Yönetmeliği

6

- Gümrük Personeli Kıyafet Yönetmeliği

16

- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü İdari Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

30

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

37

- Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

41

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

42

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

44

Tebliğler

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ - Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

46

- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2000 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ - Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2000 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

47

- Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2000 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ - Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2000 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

50

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/3) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/3)

52

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/1) - Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/1)

53

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

b - Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92