25 Mayıs 2000 - 24059

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

696 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boş Bulunan Üç Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/611 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3'ün Değiştirilmesine İlişkin 1/1999 sayılı Ortak Komite Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

3

2000/651 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Bilim, Teknoloji ve Çevre Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

21

Yönetmelikler

- Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

31

- Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

38

- Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

40

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/51-52 sayılı Tebliğ

42

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/53-54 sayılı Tebliğ

42

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/54-55 sayılı Tebliğ

43

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/55-56 sayılı Tebliğ

43

- Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/12 sayılı Tebliğ

44

DÜZELTME (4567 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun" ile ilgili)

44

İlanlar

a - Yargı İlanı

45

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92