İnteraktif CD

                                                                                                         25 Mart 2001 - 24353

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/2074 Türk - Rus Ortak Ulaştırma Komisyonu VI. Dönem Toplantısına Ait Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

20

Yönetmelik

- Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Yeni Maddeler Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

21

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

b - Çeşitli İlanlar

32

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92