İnteraktif CD

                                                                                                         25 Aralık 2000 - 24271

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1722 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

27

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1721 Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2000/1721 Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

28

Atama Kararları

- Devlet, Milli Savunma, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları ile Orman Bakanlığına Ait 16 Adet Atama Kararı

32

Genelge

- Yabancı Sermaye Çerçeve Kararının Uygulanmasına İlişkin Genelge (Genelge No: 2000/1) - Yabancı Sermaye Çerçeve Kararının Uygulanmasına İlişkin Genelge (Genelge No: 2000/1)

40

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/125-126 sayılı Tebliğ

41

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/126-127 sayılı Tebliğ

42

- Ankara İlinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yerlerinin Tespitine Dair Karar

43

İlanlar

a - Yargı İlanları

45

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

62

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92