İnteraktif CD

                                                                                                         25 Nisan 2001 - 24383

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/2182 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Çifte Vatandaşlık Durumunda Vatan Hizmeti Yükümlülüğüne İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2221 Kültür Bakanlığı'nın Taşra Teşkilatı Olarak 91/2352 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir'de Kurulan "Devlet Halk Dansları Topluluğu"nun Adının "Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

17

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür, Turizm ile Orman Bakanlıklarına Ait 18 Adet Atama Kararı

18

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

25

Yönetmelikler

- Tapu ve Kadastro Denetmenlerinin Mesleğe Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

26

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliği

27

- Uçuş Emniyetini Etkileyen Hadiselerin Bildirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (SHY-65-02)

34

- Mera Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

40

- Mera Fonu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

42

- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

43

- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Taşınmaz Mallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

43

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

44

Tebliğler

- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

45

- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Mart Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

71

- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

73

- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

112

- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

115

- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Mart Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

116

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

120

Yargı Bölümü

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

121

İlanlar

a - Yargı İlanları

123

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

139

c- Çeşitli İlanlar

178

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

379