İnteraktif CD

                                                                                                         24 Şubat 2001 - 24328

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1964 Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol'un Değiştirilmesine İlişkin 1/2000 Sayılı Ortak Komite Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

13

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2036 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere Ödenecek 2001 Yılı İlave Tediyeler Hakkında Karar

13

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine Danıştay Üyesi Mustafa İlhan DİNÇ'in Seçilmesine Dair Karar (No: 2001/15)

14

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Dursun EŞAT'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2001/13)

14

Atama Kararları

- Cumhurbaşkanlığı, Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Turizm Bakanlıklarına Ait 12 Adet Atama Kararı

14

Yönetmelikler

- İstanbul Polis Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

18

- Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/114/AT)

20

- İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

26

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

56

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91