24 Ocak 2000 - 23943 Asıl

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/8-9 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/8-9 Sayılı Tebliğ

2

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/10-11 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/10-11 Sayılı Tebliğ

25

İlanlar

a - Yargı İlanları

55

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92