İnteraktif CD

                                                                                                         24 Mayıs 2001 - 24411

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/2365 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Türk Silahlı Kuvvetleri Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

12

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

16

- Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Kısmı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ve 17 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

16

- Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 ve 12 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

17

- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

18

Tebliğler

- 237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kullanım Dışı Bıraktıkları Taşıtların Tasfiyesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

19

- Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 417 - Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 417

23

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-18) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-18)

24

YARGI BÖLÜMÜ

Sayıştay Kararı

- Sayıştay Genel Kurulunun E: 2001/1, K: 4985/1 Sayılı Kararı

25

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92