24 Mart 2000 - 23999

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ile Çevre Bakanlıklarına Ait 12 Adet Karar

2

Yönetmelik

- Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği - Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

6

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/51 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4108 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 1998/8 sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1997/51 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4108 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 1998/8 sayılı Kararı

45

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/78 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4108 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 1998/9 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1997/78 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4108 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 1998/9 Sayılı Kararı

52

DÜZELTME (Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne Ait E: 1999/35, K: 1999/39 Sayılı Kararı ile İlgili)

58

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92