24 Ağustos 2000 - 24150

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/1048 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

2

2000/1072 Türkiye Cumhuriyeti-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

6

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/1052 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şube, İstasyon ve Sair Tesisler Açması, Şirket Kurması veya Kurulmuş Şirketlere Ortak Olabilmesine İlişkin Karar

19

2000/1069 Bazı Kararnamelerle Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 20 Kişiye Dair Hükümlerin İptali Hakkında Karar

20

2000/1082 Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi)'nin Uygulanmasını Sağlamak Amacıyla Başta Ramsar Sözleşmesi Listesine Dahil Edilen Sulak Alanlar Olmak Üzere Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Hakkında Karar

22

2000/1087 İçel İli, Tarsus İlçesine Bağlı Çiçekli Köyü'nün "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

24

2000/1088 Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması, Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

25

Atama Kararları

2000/1117 Bazı Valiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

26

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait 2 Adet Atama Kararı

27

Yönetmelikler

- Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

28

- Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ve 23 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/19)

31

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/20)

32

- Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkındaki 18 Kasım 1977 Tarihli ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 152) - Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkındaki 18 Kasım 1977 Tarihli ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 152)

32

İlanlar

a - Yargı İlanları

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91