İnteraktif CD

                                                                                                         24 Nisan 2001 - 24382

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4645 Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ'e, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/2185 2000 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Olarak Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen Vergilerden 2,000,000,000.- (İkimilyar) TL.'yi Aşan Kısmın İade Edilmesii Hakkında Karar - 2001/2185 2000 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Olarak Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen Vergilerden 2,000,000,000.- (İkimilyar) TL.'yi Aşan Kısmın İade Edilmesii Hakkında Karar

4

- 2001/2217 Merkezi Burdur İli, Altınyayla İlçesi'nde Bulunan "Altınyayla İlçesi Belediye ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği"nin Adının "Altınyayla İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

5

- 2001/2218 Fındık Alanlarının Tespitine ve Sökülen Fındık Bahçeleriyle Birlikte Yerine Alternatif Ürün Yetiştireceklerin Desteklenmesine Dair Karar - 2001/2218 Fındık Alanlarının Tespitine ve Sökülen Fındık Bahçeleriyle Birlikte Yerine Alternatif Ürün Yetiştireceklerin Desteklenmesine Dair Karar

6

Atama Kararı

- 2001/2214 Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Bazı Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

9

Yönetmelik

- Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik

11

İlanlar

a - Yargı İlanları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

30

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92