İnteraktif CD

                                                                                                         23 Şubat 2001 - 24327

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4626 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

- 4627 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/1984 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol D'nin Değiştirilmesine İlişkin 6/2000 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

7

Yönetmelikler

- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

21

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

34

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

35

Tebliğler

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşleri) (Seri No: 6)

36

- Ocak 2001 Tarihinden Geçerli Olarak Kontrole Tabi Tutulacak Harp Silah ve Mühimmat Sanayii Listesi ile İlgili Tebliğ

37

- 2001 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Ayrıntılı Harcama Programı) (Sıra No: 5)

40

- Kimyevi Gübre Denetimleri Sırasında Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz Kurumları ile Referans Kurum Laboratuvar Analiz Ücretleriyle İlgili Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2001/5)

45

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91