İnteraktif CD

                                                                                                         23 Ocak 2001 - 24296

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4618 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

TBMM Kararı

- 712 Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

4

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Devlet, Adalet, Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Çevre Bakanlıklarına Ait 19 Adet Atama Kararı

5

Yönetmelikler

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

11

- Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Yönetmelik

13

- TEDAŞ Genel Müdürlüğü-Hizmet Satışı-Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği

19

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

37

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

37

- Muğla Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

39

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kayıt-Kabul İşleri Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

42

Tebliğler

- Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair 22/11/2000 Tarihli ve 2000/1721 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2001/1) - Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair 22/11/2000 Tarihli ve 2000/1721 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2001/1)

43

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat 2001/19)

47

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2001/04 Sayılı Kararı

51

- Kars Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 3)

52

- Siirt Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12)

54

İlanlar

a - Yargı İlanları

55

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91