İnteraktif CD

                                                                                                         23 Mayıs 2001 - 24410

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4673 Telgraf ve Telefon Kanunu, Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

- 4675 İnfaz Hakimliği Kanunu

7

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/2367 Türkiye - Yunanistan 10 uncu Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

9

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

18

Tüzük

- 2001/2443 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

19

Yönetmelikler

- Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

45

- Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları Muamelat Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik - Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları Muamelat Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

50

- Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik - Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

51

- Çevre Bakanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

52

- Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 ve 14 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

52

- Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

53

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-17) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-17)

53

- İçel İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2001/1)

54

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 3 Adet Karar

55

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

b - Çeşitli İlanlar

71

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92