23 Mayıs 2000 - 24057

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararnameler

KHK/597 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK/597 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2

KHK/598 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK/598 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

3

KHK/599 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK/599 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

5

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

6

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/662 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün Merkez ve Taşra Teşkilatında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Karar

7

Atama Kararı

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait 1 Adet Atama Kararı

10

Yönetmelikler

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Yönetmeliği

16

- Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- Yağlı Güreş Hakem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

- Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

26

- Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

28

Tebliğler

- Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

31

- 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu Değiştiren 3842 Sayılı Kanun Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu Değiştiren 3842 Sayılı Kanun Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

31

- Gümrük Genel Tebliği (Antrepo Rejimi) Seri No: 7 - Gümrük Genel Tebliği (Antrepo Rejimi) Seri No: 7

31

- İstanbul İl Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

33

- Kütahya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 2000/4) - Kütahya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 2000/4)

34

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 4 Adet Karar

37

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

42

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92