İnteraktif CD

                                                                                                         23 Kasım 2000 - 24239

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 707 Olağanüstü Halin 4 İlde Uzatılmasına Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Atama Kararları

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait 2 Adet Atama Kararı

4

Yönetmelik

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

4

Tebliğ

- Kastamonu Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 10)

6

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

7

b - Çeşitli İlanlar

77

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91